نصب سرديس دانشمند شهيد مصطفی احمدي روشن نصب سرديس دانشمند شهيد مصطفی احمدي روشن
 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه
نصب سرديس دانشمند شهيد  مصطفی احمدي روشن