برداشت اطلاعات سطوح پروازي فرودگاه كاشان جهت درج در كتاب AIP برداشت اطلاعات سطوح پروازي فرودگاه كاشان جهت درج در كتاب AIP
 ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه

برداشت اطلاعات سطوح پروازي فرودگاه كاشان توسط كارشناسان ارشد شركت فرودگاه ها و ناوبري ايران جهت درج در كتاب AIP