معرفي فرمانده پليس فرودگاه كاشان جناب آقای سرگرد محمدرضا ترنجي معرفي فرمانده پليس فرودگاه كاشان جناب آقای سرگرد محمدرضا ترنجي
 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۸ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه

به گزارش روابط عمومی فرودگاه کاشان، جناب آقای سرگرد محمدرضا ترنجي  به عنوان فرمانده پليس فرودگاه كاشان معرفی شدند.