بازدید استاندار محترم استان اصفهان به همراه اعضای محترم هیئت امنای فرودگاه کاشان از مجموعه فرودگاه کاشان جهت راه اندازی مجدد پروازهای فرودگاه کاشان /شنبه 1397/10/01
 ۱۳۹۷ شنبه ۱ دي ساعت 0 و 0 دقیقه