حضور کارکنان فرودگاه کاشان در روز 13 آبان 97 یکشنبه-1397/08/13
 ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۴ آبان ساعت 0 و 0 دقیقه