برگزاری کلاس آموزشی آتش نشانی توسط کارشناسان آتش نشانی شهرداری کاشان دوشنبه 1397/07/16
 ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۶ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه