بازدید جناب آقای علی اکبر مرتضایی قهرودی ،سرپرست محترم فرمانداری ویژه کاشان به همراه جناب آقای دکتر ابریشمی راد ،شهردار محترم کاشان از مجموعه فرودگاه کاشان سه شنبه 1397/07/10
 ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۰ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه