جلسه مسئولین شهرستان کاشان با نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان نیروی هوا فضای سپاه جهت بررسی مسائل فرودگاه کاشان چهارشنبه 1399/05/01
 ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ مرداد ساعت 0 و 0 دقیقه