برگزاری مراسم و اجرای برنامه های فرهنگی به مناسبت گرامی داشت 22 بهمن ماه توسط شورای فرهنگی فرودگاه کاشان
 ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ بهمن ساعت 0 و 0 دقیقه

به مناسبت گرامی داشت 22 بهمن ماه ، ضمن فضاسازی تبلیغی در سالن مسافری توسط شورای فرهنگی فرودگاه کاشان برنامه های فرهنگی ذیل به مرحله اجراء در آمد:

1  تهیه ویژه نامه 22 بهمن و توزیع  بین مسافرین و مراجعین فرودگاه.

2-  برگزاری مسابقه.

3- تهیه نماهنگ و پخش آن از طریق مانیتورهای داخل سالن  برای  مراجعین .

4-  فضاسازی سالن ترمینال.

5- پذیرایی از مسافرین و مراجعین فرودگاه.