جلسه مشترک مرکز کنترل پرواز کشور با بخش کشوری و نظامی فرودگاه کاشان با حضور رییس اداره بازرسی جناب آقای مهندس فرامرزپور و آقای مهندس طاهری جهت تهیه توافقنامه لازم برای استاندارد سازی و ایمنی پرواز
 ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

جلسه مشترک مرکز کنترل پرواز کشور با بخش کشوری و نظامی فرودگاه کاشان با حضور رییس اداره بازرسی جناب آقای مهندس فرامرزپور و آقای مهندس طاهری جهت تهیه توافقنامه لازم برای استاندارد سازی و ایمنی پرواز