کنترل تجهیزات هواشناسی موجود در فرودگاه کاشان کنترل تجهیزات هواشناسی موجود در فرودگاه کاشان توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری وسازمان هواشناسی کشور
 ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد ساعت 0 و 0 دقیقه