حضور پرسنل فرودگاه کاشان در مانور دوسالانه طرح اضطراری فرودگاه اصفهان یکشنبه مورخ 1398/04/16
 ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير ساعت 0 و 0 دقیقه
همچنين با هماهنگی های صورت گرفته توسط مديريت فرودگاه كاشان با دستگاه های مربوطه به زودی شاهد برگزاری دومین مانور طرح اضطراری در فرودگاه كاشان خواهيم بود.