جلسه کمیته بحران فرودگاه کاشان جهت بررسی و اتخاذ تصمیمات و هماهنگی بین سازمان ها در زمان وقوع سیل دوشنبه - 1398/02/02
 ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه