برگزاری كلاس آموزشی ايمنی در محيط كار توسط کارشناس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه 1397/12/19
 ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند ساعت 0 و 0 دقیقه