جلسه اعضای محترم هیئت مدیره فرودگاه کاشان چهارشنبه 1397/12/01 در محل فرودگاه کاشان
 ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند ساعت 0 و 0 دقیقه

به گزارش روابط عمومی فرودگاه کاشان ، جلسه اعضای محترم هیئت مدیره فرودگاه کاشان

در روز چهارشنبه 1397/12/01 در محل فرودگاه کاشان به منظور تبادل نظر در خصوص برنامه های جاری برگزار گردید.