دوره آموزشي 3 روزه مقررات جديد PART ADR حضور مدیریت فرودگاه و مدیر ایمنی فرودگاه کاشان در دوره آموزشي 3 روزه مقررات جديد PART ADR
 ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي ساعت 0 و 0 دقیقه
در اين دوره شركت كنندگان با روش هاي تدوين مقررات هوانوردي و سازمان، سيستم مديريت بر پايه مقررات PART ADR گواهينامه فرودگاهي، نظام نامه و مستندات فرودگاهي، عمليات فرودگاهي و همچنين با سامانه ECCAIRS، سامانه گزارش دهي رويدادهاي ايمني آشنا شدند.