به گزارش روابط عمومی فرودگاه کاشان: پرواز آزمایشی در فرودگاه کاشان انجام شد پرواز آزمایشی در فرودگاه کاشان انجام شد، این پرواز توسط سازمان هواپیمایی کشوری به منظور کنترل طرح تقرب فرودگاه و ورودی ها و خروجی های فرودگاه صورت پذیرد.
 ۱۳۹۴ يکشنبه ۸ شهريور ساعت 0 و 0 دقیقه
پرواز آزمایشی در فرودگاه کاشان انجام شد، این پرواز توسط سازمان هواپیمایی کشوری به منظور کنترل طرح تقرب فرودگاه و ورودی ها و خروجی های فرودگاه صورت پذیرفت.