دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشور
دستورالعمل هاي عمومي
1.دستورالعمل عمومي مجوز ارائه خدمات هوانوردي و پروازي 
تذكر مهم: كد اين سند به 3040 تغيير يافته است لطفا به سند 3040 مراجعه فرماييد.
CAD 2000
2.دستورالعمل تدوين توافق نامه سطح خدمات
3.دستورالعمل شناسايي و اعلام موارد مغايرت مقررات ملي هواپيمايي با استانداردهاي ايكائو
4.شيوه نامه نحوه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي
دستورالعمل هاي نقشه هاي هوانوردي
1.دستورالعمل تهيه نقشه هاي هوانوردي
دستورالعملهاي دفتر طراحي و ساخت
1. تاييد وسايل پرنده، محصولات، قطعات و تجهيزات مربوطه و تشكيلات طراحي و ساخت آنها
2. خصوصيات تاييدگلايدر و گلايدر موتوردار
3. خصوصيات تاييدهواپيماهاي رده عادي ، خدماتي ، اكروباتيك و تبادلي
4. خصوصيات تاييد هواپيماهاي سنگين
5. خصوصيات تاييد روتوركرفت كوچك
6. خصوصيات تاييد روتوركرفت بزرگ
7. خصوصيات تاييد موتورها
8. خصوصيات تاييد براي انتشارگاز هاي خروجي موتور هواپيما و سرريز سوخت
9. خصوصيات تاييد ملخ
10.خصوصيات تاييد براي سر و صداي هواپيما
11.خصوصيات تايد براي هواپيماي سبك ورزشي
12.خصوصيات تاييد روتوركرفت خيلي سبك
13.خصوصيات تاييد هواپيماي خيلي سبك
14.نظارت سازمان هواپيمايي كشوري
15-دستور العمل تاييد وسايل آموزشي شبيه سازهاي پرواز
دفتر قابليت پرواز
 
گواهينامه هاي گروههاي پروازي ( خلبان )
1.گواهينامه خلباني شخصي (هواپيما) PPL(A)
2.گواهينامه خلباني شخصي (هليكوپتر) PPL(H)
3.گواهينامه خلباني بازرگاني (هواپيما) CPL(A)
4.گواهينامه خلباني بازرگاني (هليكوپتر) CPL(H)
5.گواهينامه خلباني حمل و نقل هوايي (هواپيما) ATPL(A)
6.گواهينامه خلباني گلايدر GPL
7.گواهينامه خلباني حمل و نقل هوايي (هليكوپتر) ATPL(H)
8.گواهينامه خلباني بالن F.B.L
9. مجوز پرواز با دستگاه (هواپيما  هليكوپتر) (INSTRUMENTRATING)
10. مجوز معلم خلباني (FIGHT INSTRUCTORRATING)
11.مجوز خلبان هواپيما (TYPE INSTRUCTOR)
12. معلم خلبان منتخب سازمان هواپيمائي كشوري( DESIGNATED TYPEINSTRUCTOR)
13. گواهينامه CLASS AND TYPE RATING
14. گواهينامه معادل عملياتي(EQUIVALENT LICENCE)
گواهينامه هاي گروههاي پروازي ( غيرخلبان )
1. گواهينامه ناوبر پرواز FLIGHT NAVIGATOR
2. گواهينامه مهندس پروازFLIGHT ENGINEER
3. معلم مهندس پرواز FLIGHT ENGINEER INSTRUCTOR
4. معلم مهندس پرواز منتخب سازمان هواپيمائي كشور DESIGNATED FLIGHT ENGINEER
گواهينامه هاي گروههاي غير پروازي
1. گواهينامه هاي فني A/C MAINTENANCE LICENCE
2. گواهينامه پرسنل تعمير و نگهداري وسايل پرنده AIRCRAFT MAINTENANCE LICENSING
3. مجوز تايپ فني A/C MAINTENANCE TYPE RATING
4. روش تمديد مجوز تايپ فني
5. مجوز موقت فعاليت پرسنل فني
6. گواهينامه معادل فني دائم
7. مهندسين منتخب سازمانDME = DESIGNATED MAINTENACE EXAMINER
8. گواهينامه معادل فني موقت
9. ريتنيگ تست هاي غير مخربNDT LICENCE
10. دستور العمل نحوه صدور و تمديد گواهينامه تجهيزات زميني الكترونيك هواپيمائي
11. دستورالعمل نحوه صدور و تمديد گواهينامه اپراتور هوانوردي
12. گواهينامه مراقبت پرواز
13. گواهينامه ديسپچر پروازي
14. مجوز معلم ديسپچر پروازي
15. مجوز معلم منتخب سازمان ديسپچر پروازي
تمديد و تعويض گواهينامه ها
1. دستور العمل تعويض يا تمديد گواهينامه هاي پروازي
2. شرايط صدور گواهينامه المثني
3. شرايط مجدد گواهينامه هائي كه به دليلي از درجه اعتبار ساقط شده اند
4. دستور العمل نحوه صدور كارت (C.M.C)
5. دستور العمل نحوه ارزيابي DESIGNEE
6. دستور العمل تبديل گواهينامه هاي مختلف خلباني
7. مراجع سيلابس هاي امتحانات كتبي فني و عملياتي
دستورالعمل پزشكي هوايي
1.دستورالعمل پزشكي هوايي
2. ضميمه دستورالعمل پزشكي هوايي
صدور مجوز مراكز آموزشي تعمير و نگهداري (PART 147)
1.دستورالعمل مراكز آموزشي تعمير و نگهداري Obsoleted
2. مركز آموزشي تعمير و نگهداري MAINTENANCE TRAININGORGANIZATION
صدور مجوز مراكز آموزشي عملياتي (PART 141)
1. ضمائم
2.كليات
3.آيين نامه اجرايي و دستورالعمل آموزشي TPM
4.سيستم تضمين كيفيت
5.امكانات و تجهيزات
6.پرسنل
7.اسناد
8.ثبت نام آموزش و آزمون
9.موسسات آموزشي خارجي مورد تاييد
الزامات زبان هوانوردي
1.دستورالعمل الزامات زبان هوانوردي
دستورالعمل اجرايي پرسنل
1.دستورالعمل اجرايي پرسنل دفتر گواهينامه ها امتحانات و امور پزشكي
دستورالعملهاي عمومي دفتر عمليات پرواز
1.تدوين نظامنامههاي عملياتيContents of Operations Manual
2.معلم مهماندار پروازCabin Crew Instructor
3.ليست حداقل تجهيزات پروازMEL-CDL
4.الزامات ساعات پروازي و استراحت خدمه پروازيFlight and duty time
5. الزامات اخذ گواهينامه بهره برداري هوايي AOC
6.الزامات عمومي براي شركتهاي هواپيماييGeneral rules for commercial air transport operations
7.الزامات عمومي جهت صدور و تمديد AOC شركتهاي هواپيمايي تجاريCommercial air operator certification and supervision
8.دستورالعملهاي عملياتي شركتهاي هواپيمايي تجاريOperational procedures for commercial air transport operations
9.روشتعيين حداقلهاي عملياتي فرودگاهها توسط شركتهاي هواپيمايي تجاريAerodrome operating minimal
10.الزامات عمومي در خصوص توانمندي وسايل پرنده شركتهاي هواپيمايي تجاريAero plane performance for commercial air transport operations
11.الزامات هواپيما با كارآيي در رده بندي "الفPerformance class A
12.الزامات هواپيما با كارآيي در رده بندي "بPerformance class B
13.الزامات هواپيما با كارآيي در رده بندي "ثPerformance class C
14.الزامات وزن وتعادلMass and balance
15.الزامات تجهيزات وآلات دقيقInstruments and equipment
16.الزامات تجهيزات ناوبري و ارتباطيCommunication and navigation equipment
17.الزامات كروي پروازيFlight crew
18.الزامات مهماندارانCabin crew
19.نظامنامه ها وسوابق عملياتيManuals, logs and records
20.الزامات امنيتيSecurity
21.روش اجرائي حمل و نقل كالاهاي خطرناك
22. راهنماي بازرسان كالاهاي خطرناك
23.الزامات عمومي جهت شركتهاي هلي كوپتريGeneral Rules For Commercial Air Transportation Operations Helicopters
24.الزامات عمومي جهت صدوروياتمديدAOC شركتهاي هلي كوپتري تجاريOPERATOR CERTIFICATION AND SUPERVISION-HELICOPTERS
25.دستورالعملهاي عملياتي شركتهاي هليكوپتري تجاريOPERATIONAL ROCEDURES FOR COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATIONS HELICOPTERS
26.روش تعيين حداقل هاي عملياتي فرودگاههاتوسط شركتهاي هلي كوپتري تجاريALL WEATHER PERATIONS HELICOPTERS
27.الزامات عمومي در خصوص توانمندي هليكوپترهاي شركتهاي هليكوپتريHELICOPTERERFORMANCE FOR COMMERCIAL AIR TRANSPORTS OPERATIONS
28.الزامات هليكوپترهاباتوانمندي عملياتي دررده يك PERFORMANCE CLASS 1 HELICOPTERS
29.الزامات هليكوپترهاباتوانمندي عملياتي دررده دوPERFORMANCE CLASS 2 HELICOPTERS
30.الزامات هليكوپترهاباتوانمندي عملياتي دررده سه PERFORMANCE CLASS 3 HELICOPTERS
31.الزامات وزن وتعادل هلي كوپترها MASS AND BALANCE HELICOPTERS
32.الزامات درخصوص تجهيزات وآلات دقيقهليكوپترها INSTRUMENTS AND EQUIPMENT HELICOPTERS
33.الزامات در خصوص تجهيزات ناوبري وارتباطي هلي كوپترهاCOMMUNICATION AND NAVIGATION EQUIPMENT HELICOPTERS
34.الزامات كروي پروازيهلي كوپترها FLIGHT CREWHELICOPTERS
35.الزاماتكروي پروازيبه غير از خلبانان هلي كوپترها CREW MEMBERS OTHER THAN FLIGHT CREWHELICOPTERS
36.نظامنامه ها و سوابق عملياتي هلي كوپترها MANUALS, LOGS ANDRECORDSHELICOPTERS
37.الزامات امنيتي هلي كوپترها SECURITY HELICOPTERS
38.محدوديتهاي ساعات پروازكروپروازي هلي كوپتر FLIGHT AND DUTY TIME LIMITATIONS HELICOPTER
39.دستورالعمل بازرسي از هواپيما در پاركينگ RAMP INSPECTION
40.روش انجام بازرسي در مسير EN-ROUTE CHECK
41.روش بازرسي از مراكز عملياتي شركتها BASE INSPECTION
42.دستورالعمل عملياتي اجاره وسايل پرنده
43.بخشهايموردتصويبنظامنامهعملياتيOperations manual approval items
44.آزمايش پروازي دستگاههاي كمك ناوبري
45.آزمايش از دستورالعمل هاي پروازي
46. دستورالعمل اجرائي بازرسي پروازي از دستگاههاي كمك ناوبري Flight Inspection Procedure
47. دستورالعمل نظارت برحفظ ايمني وقابليت اطمينان فعاليتهاي عملياتيبهره برداران
48. خلبان منتخب عمليات پرواز
49. منتخبين مرتبط با بخشهاي عمليات پرواز
50. كتابچه دستورالعمل بازرسي از هواپيما در پاركينگ
51. دستورالعملهاي بازرس عمليات پرواز
51. دستورالعمل كيف الكترونيك پروازي
دستورالعمل هاي خدمات فرودگاهي (هندلينگ)
1.دستورالعمل و راهنماي فني صدور مجوز شركتهاي خدمات فرودگاهي (هندلينگ) CAD 6009
2.دستورالعمل و راهنماي فني صدور مجوز شركتهاي خدمات كيترينگ هواپيمايي

CAD 6009/1

دستورالعمل هاي خدمات مخابرات هواپيمايي
1. دستورالعمل برنامه حذف NDB از ساختار ناوبري هوايي كشور
2. دستورالعمل تخصصي صدور مجوز ارائه خدمات مخابرات هواپيمائي
3. دستورالعمل مميزي مخابرات هواپيمائي
4.دستورالعمل آموزش مخابرات هواپيمائي
دستورالعمل هاي خدمات مراقبت پرواز
1.دستورالعمل مميزي ايمني مراقبت پرواز
2.دستورالعمل آموزش مميزي ايمني مراقبت پرواز
3.دستورالعمل تخصصي صدور مجوز ارائهخدمات مراقبت پرواز
دستورالعملهاي ايمني وبررسي سوانح هوايي
1.روش اجرايي تدوين مستندات
2.دستور العمل اطلاع رساني پروسه بررسي سانحه به عموم و بازماندگان
3.دستورالعمل تهيه اطلاعات و عوامل مورد نياز براي كشوري كه سانحه يا حادثه جدي را بررسي ميكند
4.دستورالعمل حصول اطمينان ازانتصاب و اعزام نماينده معتبر بهمراه اطلاعات مربوطه به كشوريكه بررسي سانحه و حادثه جدي را هدايت مي كند
5.دستور العمل حضور كارشناس در كشورهاييكه اتباع ايراني در سانحه كشته و يا دچار صدمه جدي شده باشند
6.دستورالعمل اطمينان از تكميل و ارسال گزارش نهايي سانحه يا حادثه
7.دستورالعمل فرمت تهيه گزارش نهايي بررسي سانحه يا حادثه
8.دستورالعمل صدور گزارش نهائي در اسرع وقت
9.دستورالعمل مربوط به پيشنهادات ايمني
10.دستورالعمل حصول اطلاع از اجرا يا عدم اجراي پيشنهادات ايمني
11.دستور العمل تهيه و ارسال گزارشات ADREP
12. دستورالعمل پيگيري نتايج بازرسي هاي SAFA CAD 3313
13.دستورالعمل اطلاع رساني سريع درخصوص تداخل غيرقانوني به حراست سازمان هواپيمايي كشوري
14.دستورالعمل نگهداري مكالمات راديوئي ATC و اسناد مربوط به سانحه يا حادثه جدي
15.دستورالعمل استفاده از Advisorبراي شركت در بررسي سانحه
16.دستورالعمل حمايت از گزارش دهندگان
17.دستورالعمل در خصوص داشتن منابع انساني و يا پرسنل كارآمد جهت كارآئي و باسخ به تعهدات ملي و بين المللي در زمينه بررسيهاي سوانح هوائي
18. الزامات سيستم مديريت ايمني (جديد)
CAD 4113
19.دستورالعمل صدور Notificationبراي سانحه يا حادثه
20.روش اجرائي مميزي داخلي
21.دستورالعمل كميته بررسي همجواريها(Near Collision Investigation Committee Manual)
22.دستورالعمل اطلاع رساني به كشورئيكه كه سانحه در آن بوقوع پيوسته
23.دستورالعمل اطلاع رساني كالاي خطرناك به كشور بررسي كننده
24.دستورالعمل در ارتباط با آعاز سريع سازماندهي تيم بررسي سانحه و معرفي مسئول تيم
25.دستورالعمل هماهنگي بين مسئول بررسي سانحه و مراجع قضائي
26.دستورالعمل بازخواني دستگاههاي ثبت و ضبط اطلاعات پروازي
27.دستورالعمل دعوت بهره بردار و سازمان مسئول طراحي ساخت و مونتاژ هواپيما در بررسي سانحه در صورت عدم معرفي نماينده از سوي كشورهاي مربوطه
28.دستور العمل جهت كار هاي سخت و زيان آور و چگونگي مشمول قانون بهداشت و سلامت
29.دستورالعمل ارسال Draft final reportبمنظور تبادل اطلاعات
30.دستورالعمل محافظت از اطلاعات حاصل از بررسي سانحه
31.دستورالعمل استفاده از كارشناسان ثانويه جهت شركت در روند بررسي سانحه و يا حادثه جدي
32.تجهيزات ضروري واحد بررسي سوانح دفتر ايمني وبررسي سوانح
33.Voluntary Reporting System
34.Mandatory Occurrence Reporting System (New)
35.دستورالعمل شرايط اشتغال در دفتر ايمني وبررسي سوانح و دريافت مهر AIG
36.روش اجرائي مميزي از سيستم مديريت ايمني ارائه كنندگان خدمات هوائي(Obsoleted
CAD 6513
37.راهنماي سازماندهي سيستم مديريت ايمني Obsoleted
CAD 6613
38.Accident/Incident Investigation procedure
39.دستور العمل واحد مداومت بازرسي و ايمني(O.S.I.U)
40.تامين بودجه اوليه و تكميلي بررسي سوانح و حوادث جدي
41.دستورالعمل نگهداري و ثبت وضعيت لاشه وسيله پرنده هنگام وقوع سانحه و اجازه ترخيص لاشه هواپيما پس از اتمام مراحل بررسي سوانح و حوادث
42.نحوه ارتباط بخشهاي سازمان هواپيمائي كشوري ، معاونت استاندارد در خصوص مسائل ايمني
43. دستورالعمل رسيدگي به تخلفات حرفه اي هوانوردي(Aviation Enforcement Manual)
44.دستور العمل بررسي و پذيرش اقدامات اصلاحي ارائه شده توسط ارائه كنندگان خدمات
45.دستور العمل الزمات تيم ايمني باند در فرودگاه
1.شرح وظايف بخش نظارت بر فعاليتهاي تجسس و نجات
2.شرح وظايف بازرسان تجسس و نجات
3.شرايط احراز پست بازرسي تجسس و نجات
4.برنامه آموزشي مورد نياز بازرسان تجسس و نجات
5.دستورالعمل انجام مميزي و بازرسي از مراكز اصلي و فرعي تجسس و نجات و نحوهFollow upآنها
دستورالعمل هاي فرودگاهي
1.دستورالعمل بازرسي ايمني فرودگاهي
CAD 2014
2.دستورالعمل آموزش بازرس فرودگاهي
CAD 2114
3. دستورالعمل صدور گواهينامه پرسنل نجات و آتش نشاني فرودگاهي
4.دستورالعمل محلي نمونهنجاتو آتش نشاني فرودگاهي
5.دستورالعمل گزارش سوانح و حوادث در خدمات نجات و آتش نشاني فرودگاهي
6.دستورالعمل خدمات اضطراري پزشكي فرودگاهي
7.دستورالعمل مميزي هلي پورتها
CAD 4314
8.دستورالعمل تخصصي صدور مجوز شركت هاي بهره بردار فرودگاهي
9. دستورالعمل تخصصي صدور مجوز موسسات و شركت هاي بازرسي
دستورالعمل هاي خدمات اطلاعات هوانوردي
1.دستورالعمل موافقت نامه سطح خدمات اطلاعات هوانوردي و فرودگاهها
2.دستورالعمل مميزي ايمني اطلاعات هوانوردي و بريفينگ هواپيمايي
3. دستورالعمل تخصصي صدور مجوز ارائه خدمات توجيه خلبانان (Briefing)
4.دستورالعمل صدور گواهينامه پرسنل نوتام، بريفينگ و AIM
دستورالعمل هاي امنيتيSecurity) )
1.دستوراالعمل تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي
2.دستورالعمل بازرسي امنيت فرودگاهي
3.دستورالعمل آموزش بازرس امنيت فرودگاهي
4.چك ليست بازرسي امنيت فرودگاهي
5.چك ليست بازرسي امنيتي فرودگاهي
6.چك ليست بازرسي امنيتي از شركت هاي هواپيمايي
7.الزامات مديران حراست شركت هاي بهره بردار هوايي
7.دستورالعمل حمل مرسولات پستي
 
دستورالعمل هاي دفتر آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي
الف : روش اجرايي
1. روش اجرايي تأييد مراكز آموزش خدمات هوانوردي (ASTCA)
2. روش اجرايي تأييد هنرستان هاي هوايي
ب : فرم گواهينامه ها
1. گواهينامه تأييد مراكز پزشكي
ج : فرم تقاضانامه ها
1. تقاضانامه تأييد مراكز آموزش خدمات هوانوردي

دستورالعمل هاي دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات هوانوردي

1.دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هواپيمايي(ويرايش دوم)

2.دستورالعمل رسيدگي به تخلفات دفاتر خدمات مسافرتي

3.دستورالعمل اجرايي حمل و نقل هوايي مسافران معلول و توانخواه

CAD 6109

4.دستورالعمل تخصصي صدور مجوز موسسات خدمات هوايي بار
5. دستورالعمل تخصصي صدور مجوز موسسات خدمات كارگزاري بار هوايي
6. دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهاي داخلي

CAD 2040

کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport