اولین شماره فصل نامه داخلی ایمنی فرودگاه کاشان
کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport