تعاریف و اصطلاحات ایمنی

سیستم (System) :

مجموعه عناصر داراي ارتباط دروني يا داراي تعامل .

مديريت(Management)  :

فعالیت­هاي هماهنگ شده براي هدايت و كنترل يک سازمان.

ایمنی  (Safety):

وضعی است که در آن امکان آسیب افراد و خسارت اموال از طریق فرایند شناسایی خطر و مدیریت ریسک ایمنی به سطح قابل قبول کاهش داده شود و در آن سطح بماند.

سیستم مدیریت ایمنی (Safety Management System) :

رويکرد سيستماتيک به مديريت ايمني كه در بر گيرنده ساختار سازماني، پاسخگوئي ها، خط مشي ها و دستورالعمل­هاي لازم مي باشد.

 

کاشان - کیلومتر  12 جاده نطنز
فرودگاه کاشان - KashanAirport